سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

مجامع عمومی سالیانه شرکتهای گروه تکادو

مجامع عمومی سالیانه شرکتهای گروه تکادو برگزار گردید.

براساس جدول زمان بندی اعلام شده مجامع عمومی سالیانه شرکتهای گروه تکادو در سال 1398 برگزار گردید.

در این مجامع گزارش هیئت مدیره شرکتها به مجمع ارائه و تصمیمات لازم در رابطه با عملکرد شرکتهای گروه تکادو اتخاذ گردید.

تصاویری از این مجامع :

10

1

5

2

3

6

7

8

9