سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

آگهي درخواست اطلاعات سهامداران شرکت تکادو

 آگهي درخواست اطلاعات سهامداران شرکت تکادو (سهامي عام)

 شماره ثبت: 7818   شناسه ملي: 10260289240

نظر به ضرورت دسترسی به اطلاعات سهامداران شرکت بدینوسیله از آن عده از سهامداران محترمی که تاکنون اطلاعات سهامداری و شماره حساب خود را به این شرکت اعلام ننموده اند و یا اطلاعات ایشان تغییر داشته است درخواست می گردد در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام و آن را از طریق دورنگار شماره 36280290-031 و یا از طریق پست به آدرس: اصفهان _ خیابان محتشم کاشانی _ کوچه بیژن _ پلاک 90 _ کد پستی 8175969757 ارسال نمایند.

دانلود فرم اطلاعات