سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

مدیران تکادو

علی رومی

علی رومی

احمد دادوند

احمد دادوند

ناصر علی بابایی

ناصر علی بابایی

اکبر ترکان

اکبر ترکان

صفر علی براتی

صفر علی براتی

سیدرسول رنجبران

سیدرسول رنجبران

رضا نیلفروش زاده

رضا نیلفروش زاده