سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

فروآلیاژ نیزار احیاء سپاهان

شرح فعالیت

تولید کننده انواع فروآلیاژها