سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

ذغال سنگ نگين طبس

شرح فعالیت

اکتشاف و استخراج ذغال سنگ