سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

احداث معدن تكافر سپاهان

شرح فعالیت

اكتشاف و استخراج ذغال سنگ