سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

معادن منگنز ايران

شرح فعالیت

اکتشاف و بهره برداري از معادن منگنز