سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

سرمايه گذاری آتيه تكادو

شرح فعالیت

سرمايه گذاری و خريد و فروش سهام