سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

بازرگانی تكادو بين الملل

شرح فعالیت

انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری