سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

فولاد افزا سپاهان

شرح فعالیت

توليد دولوميت كلسينه مورد نياز صنايع فولادی