سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

گسترش مواد مغناطیس تابان

شرح فعالیت

تولید آهن رباهای سرامیکی