سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

ذغال سنگ طبس احیاء سپاهان

شرح فعالیت

اكتشاف و استخراج ذغال سنگ