سال جهش تولید با مشارکت مردم

ذغال سنگ طبس احیاء سپاهان

شرح فعالیت

اكتشاف و استخراج ذغال سنگ