سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

اکبر ترکان

دوره مدیریت

1388/03/01 - 1390/06/31