سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

صفر علی براتی

دوره مدیریت

1386/05/01 - 1388/02/31