سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

رضا نیلفروش زاده

دوره مدیریت

1369/12/18 - 1377/10/01