سال جهش تولید با مشارکت مردم

ماده 29 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

  • اطلاعیه زمانبندی پرداخت سود نقدی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1401.3.31- دریافت فایل
  • گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1401.3.31- دریافت فایل
  • صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه  برای سال مالی منتهی به 1401.3.31-بخش اول- دریافت فایل
  • صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه  برای سال مالی منتهی به 1401.3.31-بخش دوم- دریافت فایل