سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

آگهی درخواست اطلاعات سهامداران

شرکت تکادو ( سهامی عام )

 شماره ثبت : 7818        شناسه ملی : 10260289240

آگهی درخواست اطلاعات سهامداران

نظر به ضرورت دسترسی به اطلاعات سهامداران شرکت بدینوسیله از آن عده از سهامداران محترمی که  تاکنون اطلاعات سهامداری و شماره حساب خود را به این شرکت اعلام ننموده اند و یا اطلاعات ایشان تغییر داشته است درخواست می گردد در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام و آن را از طریق دور نگار شماره 36280290- 031 و یا از طریق پست به آدرس: اصفهان – خیابان محتشم کاشانی – کوچه بیژن – پلاک 90 کد پستی 8175969757  ارسال نمایند .

 

اطلاعات شخصی :

نام : .................................. نام خانوادگی : .................................... نام پدر : .................................... شماره شناسنامه : .................................... تاریخ تولد : .................................... محل صدور : .................................... کد ملی : .................................... کد بورس : .................................... تعداد سهام : .................................... آدرس دقیق پستی : ....................................................................................................................................... کد پستی .................................... تلفن تماس : .................................... تلفن همراه : ....................................

اطلاعات بانکی :

نام بانک : ...................................................... نام شعبه : .................................................. شهر محل بانک : .............................................. شماره حساب بانکی : .................................... شماره شبا : .................................................................................................................................

حساب بانکی بنام شخص صاحب حساب قابل قبول می باشد .

 

اینجانب .................................................... بدینوسیله صحت اطلاعات فوق الذکر را تأیید می نمایم .  امضاء سهامدار

 

                                                                                                                        شرکت تکادو