سال مهار تورم و رشد تولید

طی جلسه ای راههای همکاری مابین شرکت های گروه تکادو و بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت

در دیدار مدیران هلدینگ تکادو با مدیران بانک کشاورزی سرپرستی استان اصفهان راههای همکاری فی ما بین در رابطه با مسائل بانکی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه که دکتر علی رومی مدیرعامل شرکت تکادو و تعدادی از مدیران عامل شرکت های گروه تکادو و مهندس جمشیدیان ریاست سرپرستی کل بانک کشاورزی استان اصفهان و تعدادی از مدیران این بانک حضور داشتند راههای استفاده از خدمات بانکی در حوزه های مختلف اعتباری، مسائل ارزی و ... مورد ارزیابی و گفتگو قرارگرفت و مقرر گردید دو مجموعه در این زمینه با لحاظ نمودن شرایط مناسب همکاریهای خود را گسترش دهند.

تصاویری از این جلسه :

 

2

3

4

1