سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

هیئت مدیره

سید مصطفی صفوی

سید مصطفی صفوی

علی جواهری

علی جواهری

محمود شهشهانی پور

محمود شهشهانی پور

احمد دادوند

احمد دادوند

ناصر علی بابایی

ناصر علی بابایی