مدیران تکادو

رضا نیلفروش زاده

رضا نیلفروش زاده

دوره مدیریت

1369/12/18 - 1377/10/01

سیدرسول رنجبران

سیدرسول رنجبران

دوره مدیریت

1377/10/01 - 1386/4/31

صفر علی براتی

صفر علی براتی

دوره مدیریت

1386/05/01 - 1388/02/31

اکبر ترکان

اکبر ترکان

دوره مدیریت

1388/03/01 - 1390/06/31

ناصر علی بابایی

ناصر علی بابایی

دوره مدیریت

1390/07/01 -1394/10/27

احمد دادوند

احمد دادوند

دوره مدیریت

از 1394/10/27 تا 1399/2/10

علی رومی

علی رومی

دوره مدیریت

از 1399/2/10 تا